Van buitenaf opgelegde vrede in Midden Oosten?

De dood van Saleh al-Arouri, de plaatsvervangend leider van de politieke vleugel van Hamas en een van de oprichters van de militaire vleugel, op dinsdag 2 januari door middel van een Israëlische drone-aanval, heeft de spanningen in het Midden-Oosten verder doen toenemen.

Lees meer »

Het probleem van de laatste bazuin

Op het moment dat Jezus terugkomt, zal de magnifieke gebeurtenis plaatsvinden die we meestal aanduiden als de Opname, ook wel bekend als de Rapture in het Engels. Op dat moment zullen alle gestorven christenen uit de dood opstaan, terwijl alle levende christenen direct een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen. Volgens Paulus zal dit moment vergezeld gaan van het hoorbare geluid van de laatste bazuin (1 Korintiërs 15:52). Wanneer zal deze Opname precies plaatsvinden? Het is duidelijk dat dit op een onverwacht moment zal gebeuren.

Lees meer »

Lezer, begrijp dit goed!

“Nero was de Antichrist. Jezus’ voorspellingen in Mattheüs 24 over de grote verdrukking zijn al lang geleden uitgekomen. Evenzo de gebeurtenissen die in Openbaring worden beschreven. Deze profetieën zijn vervuld in de eerste eeuw. Om precies te zijn in het jaar 70 AD, het jaar waarop de tempeldienst definitief werd beëindigd.  Jezus' komst op de wolken heeft toen al plaatsgevonden. Dat wil zeggen niet fysiek, maar als metafoor om daarmee zijn rehabilitatie uit te drukken. Sindsdien is satan gebonden en leven we in de tijd van het Millennium, het duizendjarig rijk.” Ziedaar de visie van het zogenoemde preterisme in een notendop.

Lees meer »

Gods werk in het ontstaan en bestaan van Israël

Er zijn uitleggers van de Bijbelse profetie die de beweging van het zionisme, die uitmondde in de oprichting van de staat Israël, beschouwen als louter mensenwerk. Het zou nog niet de vervulling zijn van de Bijbelse profetie waarin de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde Land wordt voorspeld. Dit laatste zal volgens hen niet eerder plaatsvinden dan na de komst van de Heer, c.q. de opname van de Gemeente. Wij zien dit echter heel anders.

Lees meer »

Nog 217 jaar te gaan?

“De wereld zoals wij die kennen zal op zijn laatst in het jaar 6000 van de Joodse kalender eindigen. Er is niet veel tijd meer over. Volgens de Joodse kalender zijn we momenteel in het jaar 5783 sinds de schepping van de eerste mens. Dat laat ons 217 jaar over tot het jaar 6000, wanneer het messiaanse tijdperk begint.” Aldus Michael Selutin in Israel Today (10 juli 2023).

Lees meer »

Het teken van het Beest, 666, en Nero

Openbaring 13:18 zegt dat degene die "verstand heeft" het "getal van het beest" moet berekenen. Dit getal wordt vervolgens verder geïdentificeerd als het "getal van een mens", in het bijzonder 666. Preteristen hebben Openbaring 13:18 vaak geïnterpreteerd als een verwijzing naar Nero, maar bedoelt Johannes dit ook wanneer hij zegt dat het merkteken van het beest het getal 666 is?

Lees meer »

Tien redenen waarom het moderne Israël de vervulling is van de Bijbelse eindtijdprofetie

De terugkeer van de Joden naar hun thuisland en de oprichting van de staat Israël in 1948 kan beschouwd worden als de belangrijkste en meest dramatische vervulling van de eindtijdprofetieën in de afgelopen 2000 jaar. Al in de tijd van het Nieuwe Testament woonden er meer Joden in de diaspora dan in het land zelf. Maar nadat de Romeinen Jeruzalem in het jaar 70 AD innamen en de tempel met de grond gelijk maakten, bleef er nog maar heel weinig over van de Joodse aanwezigheid in het land. En nu, vandaag de dag, zijn ze weer thuis. In één dag, op 14 mei 1948, werd Israël een natie.        

Lees meer »

Wordt de Ark van het verbond binnenkort gevonden?

Volgens Michael Snyder, een Amerikaanse auteur van eindtijdstudies [1], zijn de Israëlische autoriteiten momenteel op de hoogte van de locatie van de Ark van het verbond (bron: Charismanews.com). “En wanneer deze locatie openbaar wordt gemaakt”, zo zegt Snyder, “zal het Israëlische volk onmiddellijk begrijpen dat de tempel moet worden herbouwd.” De bouw van de derde tempel is een vervulling van de Bijbelse profetie. Zoals de Messianic Bible het verwoordt: “de Hebreeuwse profeten kondigden alle aan dat in de laatste dagen de ballingen van Israël terug zullen keren naar het Beloofde Land en de tempel zal worden herbouwd.”  Volgens Snyder is bij ingewijden de exacte locatie van de ark al tientallen jaren bekend.

Lees meer »

De timing van Left Behind

Grote kans dat u ooit de Hollywoodfilm Left Behind hebt gezien. Ik bedoel de versie met Nicolas Cage in de hoofdrol als captain Rayford Steele, de gezagvoerder van een verkeersvliegtuig dat getroffen wordt door de rapture. Dat wil zeggen de plotselinge verdwijning van alle christenen. Oftewel de opname van alle ware gelovigen in de hemel zoals dat onder andere beschreven wordt in 1 Thessalonicenzen 4. De ontzetting, ontreddering en chaos die dit tot gevolg heeft wordt aansprekend in beeld gebracht. Tientallen passagiers zijn ineens spoorloos, waaronder de copiloot. In de cabine breekt de paniek uit en Steele moet alle zeilen bijzetten om het toestel heelhuids aan de grond te zetten. Op de grond blijkt de situatie niet anders te zijn. Overal zijn mensen op mysterieuze wijze verdwenen, allemaal op exact hetzelfde tijdstip.

Lees meer »

Een exacte voorspelling? (deel II)

Volgens een recent artikel van bijbelwetenschapper Rodger Young (Journal Evangelical Theological Society, 65.3, september 2022) eindigen de 70 jaarweken uit de profetie van Daniël 9:24-27 precies op de dag dat de Heer Jezus opstond uit het graf. Volgens zijn berekening verstreken er exact 490 jaar tussen 1 Nisan 458 vC en 16 Nisan 33 AD.   De eerste datum is de dag waarop volgens Young de terugkeer van de ballingen onder leiding van Ezra begon. De tweede datum is de dag van de opstanding, althans wanneer je uitgaat van het jaar 33 als het jaar van de kruisiging. Op het eerste gezicht is dit een bijzonder spectaculaire uitkomst. Dat er op de dag af een verschil van precies 490 jaar (70x7) blijkt te bestaan tussen de twee genoemde data. Je moet dan wel uitgaan van de Gregoriaanse kalender, die pas in 1582 werd ingesteld... Maar toch, een exacte vervulling van de profetie en dus een duidelijk bewijs van de inspiratie van de Bijbel. Zou je zeggen. Maar hoe mooi het ook lijkt, het klopt niet. In ons vorige blog hebben we al laten zien dat Young een aantal chronologische feiten veronderstelt die niet correct zijn. In dit blog gaan we in op de theologische onmogelijkheden van Youngs redenering.

Lees meer »

Een exacte voorspelling?

In een recent artikel in het tijdschrift van de Evangelical Theological Society betoogt Rodger Young dat Daniëls profetie van de 70 jaarweken (Daniël 9) heel precies de dag van de opstanding voorspelt [1]. Dit is een tamelijk verrassende en opzienbarende uitleg. Rodger Young is bekend van een groot aantal wetenschappelijk artikelen over Bijbelse chronologie.

Lees meer »

NAVO flitsmacht

Het laatste en meest heftige deel van de apocalyptische rampen die in Openbaring worden beschreven, zal ongeveer 30 dagen duren. Dan bedoel ik de zeven schalen die door evenzoveel engelen zullen worden uitgegoten en die Gods toorn symboliseren. Als de eerste ramp plaatsvindt (Openbaring 16:2) dan heeft de tweede helft van de laatste jaarweek al 1260 dagen geduurd (Openbaring 11:3, 14). Die tweede helft is 1290 dagen lang (Daniël 12: 11). Met andere woorden, de zeven schaaloordelen vinden plaats in een relatief korte periode van 30 dagen.

Lees meer »