Een exacte voorspelling?

In een recent artikel in het tijdschrift van de Evangelical Theological Society betoogt Rodger Young dat Daniëls profetie van de 70 jaarweken (Daniël 9) heel precies de dag van de opstanding voorspelt [1]. Dit is een tamelijk verrassende en opzienbarende uitleg. Rodger Young is bekend van een groot aantal wetenschappelijk artikelen over Bijbelse chronologie.

Lees meer »

NAVO flitsmacht

Het laatste en meest heftige deel van de apocalyptische rampen die in Openbaring worden beschreven, zal ongeveer 30 dagen duren. Dan bedoel ik de zeven schalen die door evenzoveel engelen zullen worden uitgegoten en die Gods toorn symboliseren. Als de eerste ramp plaatsvindt (Openbaring 16:2) dan heeft de tweede helft van de laatste jaarweek al 1260 dagen geduurd (Openbaring 11:3, 14). Die tweede helft is 1290 dagen lang (Daniël 12: 11). Met andere woorden, de zeven schaaloordelen vinden plaats in een relatief korte periode van 30 dagen.

Lees meer »

De opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking

Wanneer de Heer straks is teruggekomen en de Antichrist onschadelijk is gemaakt, dan begint het messiaanse vrederijk. Duizend jaar lang zal Jezus regeren vanuit Jeruzalem, de toekomstige hoofdstad van de wereld. Een geweldige tijd van vrede en voorspoed. Wapens en oorlogen behoren tot het verleden, milieu- en energieproblemen zijn definitief opgelost, honger en armoede zijn voorgoed passé. En bovenal, satan is dan gebonden, terwijl “de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer”(Jesaja 11:9).

Lees meer »

Marioepol en Jeruzalem

De beelden die ons deze weken dagelijks voorbijkomen spreken meer dan woorden. Ik bedoel natuurlijk de verwoestingen en de gruwelen die in Oekraïne plaatsvinden. Verschrikkelijk. De berichten over Marioepol doen me denken aan een vergelijkbare gebeurtenis. Namelijk de verovering en verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 AD. Totale destructie. Zoals de Heer dat ook had voorspeld in Lukas 21:6. De Joodse historicus Flavius Josephus (eerste eeuw) geeft er getallen bij. In totaal werden er 1,1 miljoen mensen gedood en de rest, 97.000 ongelukkigen, werd als slaaf verkocht. Meedogenloos en niets ontziend. Er zijn geen andere woorden voor. Toen niet, en nu ook niet.

Lees meer »

De graanprijzen op de wereldmarkt schieten omhoog: het derde zegel?

Sinds de oorlog in Oekraïne stijgen de graanprijzen op de wereldmarkt. Dit komt omdat Rusland in de afgelopen tien jaar is uitgegroeid tot de grootste graanexporteur van de wereld. Ook Oekraïne zelf staat te boek als een belangrijke producent van graan voor de internationale markt. De tarweprijs bereikte vandaag een niveau dat 40% hoger ligt dan enkele weken geleden. Binnenkort wordt een verdubbeling van de prijs verwacht. We zullen dit zeker gaan merken in de supermarkt en bij de bakker. Als ook China sancties tegen Rusland in gaat stellen, zal het graantekort nog verder oplopen.

Lees meer »

Jezus Christus sprak niet over een opname vóór de grote verdrukking

Als de Heer Jezus de discipelen onderwijst over de toekomstige gebeurtenissen, dan spreekt hij wel over een bijeen verzamelen van gelovigen, dus een opname (Mattheüs 24:31), maar deze vindt plaats na de grote verdrukking (Mattheüs 24:21) en niet ervoor. Met andere woorden de Heer zegt helemaal niets over een opname die vóór de grote verdrukking zou moeten plaatsvinden. Dit is op zijn minst zeer merkwaardig, als het juist zou zijn. Waarom zou de Heer zoiets belangrijks niet vertellen? Temeer daar ook de daarna volgende gelijkenissen juist gaan over het verwachten van de komst van de Heer (Mattheüs 25).

Lees meer »

Gaan wij de grote verdrukking meemaken? (III)

Openbaring 3:10 luidt in de HSV-vertaling: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” Deze tekst, een belofte aan de gemeente van Filadelfia, wordt vaak gebruikt als argument dat de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking zal plaatsvinden.

Lees meer »

Kalendaria

De profetie van de zeventig jaarweken (Daniël 9) is één van de meest belangwekkende profetieën in de Bijbel. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat de Messias zou komen in het jaar waarin 69 zeventallen (meestal vertaald als weken) verstreken zouden zijn sinds een bepaald decreet. Het gaat hier om 69 x 7 = 483 jaar. Het decreet dat bedoeld wordt vinden we terug in Ezra 7, toen Artaxerxes I toestemming gaf aan de Joden om uit Babel terug te keren naar Juda en Jeruzalem.

Lees meer »

De Iraanse countdown om Israël van de kaart te vegen

Enkele jaren geleden hebben de Iraanse leiders een digitale countdownklok geplaatst op het Palestinaplein in Teheran. Deze elektronische klok telt terug tot het tijdstip van de vernietiging van Israël door Iran, aldus Ayatollah Ali Khamenei. Dat moment valt in het jaar 2040.

Lees meer »

Ireneüs was geen pretribber!

In het blad van het Zoeklicht van juni 2021 (pagina 8) schrijft br. Theo Niemeijer het volgende in de vragenrubriek (citaat): Het is bekend dat Ireneüs ook over de opname van de gemeente geschreven heeft: “en daarom, wanneer plotseling de kerk wordt opgenomen, zal er, zo staat geschreven, een verdrukking zijn zoals er nooit is geweest…”(Adv. Haer, V 29,1). De leer van de opname van de Gemeente was dus in het begin van de kerk ook al bekend en een heerlijke verwachting voor de gemeente van toen (einde citaat). Hier wordt gesuggereerd dat de bekende kerkleider Ireneüs (140-202 AD) geloofde in een opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking. Helaas is het citaat onvolledig en daardoor misleidend. Want wat zei Ireneüs werkelijk?

Lees meer »

Toegangstest voor de hemel

Even heel serieus. Over de hemel. Veel mensen denken dat er niets is na de dood. Je bestaat niet meer. Een soort eeuwig coma. Nog meer mensen denken dat er misschien wel iets is en dat het allemaal wel goed komt. Op  een of andere manier vredig rondzweven tussen de sterren.

Lees meer »