Het probleem van de laatste bazuin

Gepubliceerd op 9 november 2023 om 11:49

Op het moment dat Jezus terugkomt, zal de magnifieke gebeurtenis plaatsvinden die we meestal aanduiden als de Opname, ook wel bekend als de Rapture in het Engels. Op dat moment zullen alle gestorven christenen uit de dood opstaan, terwijl alle levende christenen direct een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen. Volgens Paulus zal dit moment vergezeld gaan van het hoorbare geluid van de laatste bazuin (1 Korintiërs 15:52). Wanneer zal deze Opname precies plaatsvinden? Het is duidelijk dat dit op een onverwacht moment zal gebeuren.

Sommige christenen geloven dat de Opname losstaat van de zichtbare wederkomst van de Heer. Volgens hen houdt dit in dat alle christenen plotseling, op een onvoorspelbaar moment, zullen verdwijnen voor de ogen van de wereld. Vervolgens breekt de meest turbulente periode in de geschiedenis van onze planeet aan, die na enkele jaren eindigt met de zichtbare wederkomst van Jezus Christus. Volgens deze opvatting zullen de opgestane gelovigen zich gedurende die tussenperiode in de hemel bevinden en geen last hebben van de vervolgingen en rampen op aarde. Deze visie, meestal aangeduid als het pretribulationisme ("pretrib"), benadrukt dat toen Jezus zijn discipelen onderwees over de toekomst (in Mattheüs 24), Hij met geen woord sprak over de Opname zoals die beschreven wordt in 1 Thessalonicenzen 4:14-17. 

Het punt is dat de wederkomst in Mattheüs 24 ook gepaard zal gaan met bazuingeschal (Mat 24:31). Dit vormt een groot probleem voor de pretrib-uitleg. Als het waar zou zijn dat de zichtbare wederkomst gepaard gaat met het geluid van een bazuin, hoe kan het dan zijn dat deze gebeurtenis pas jaren na de Opname plaatsvindt, toen de laatste bazuin al had geklonken? Hier klopt duidelijk iets niet.

De enige mogelijke conclusie is dat de Opname zoals beschreven in 1 Thessalonicenzen 4 en in 1 Corinthiërs 15, dezelfde gebeurtenis is als de zichtbare wederkomst in Mattheüs 24. De pretrib-visie kan onmogelijk juist zijn.

Daarbij moet opgemerkt worden dat de NBV-vertaling in 1 Korintiërs 15:52 spreekt over "de bazuin die het einde inluidt." Dit is een nogal vrije interpretatie. In de grondtekst staat letterlijk "de laatste bazuin," zoals ook alle andere vertalingen weergeven.

Naast het probleem van de laatste bazuin zijn er gemakkelijk een tiental andere argumenten aan te voeren die aantonen dat het pretribulationisme een onjuiste interpretatie is. Voor wie hierover meer wil weten, zie het artikel “De Opname: voor of na de grote verdrukking?” en mijn boek “Eindtijd in zicht”.

Wanneer vindt de wederkomst dan wel plaats? Nadat de Antichrist zich heeft geopenbaard en wereldwijd vervolging onder christenen heeft veroorzaakt, maar nog voordat de rampen losbarsten die in Openbaring worden beschreven door middel van zeven bazuinen en zeven schalen. Deze laatste periode van rampen en plagen zal aan de Gemeente voorbijgaan, omdat zij zich vanaf de Opname in het Vaderhuis bevindt.

Je zou je kunnen afvragen of de zevende bazuin in Openbaring dan niet als de laatste bazuin moet worden beschouwd. We moeten ons realiseren dat het blazen op bazuinen in Openbaring niet letterlijk genomen moet worden, net zoals het leeggieten van schalen en het verbreken van zegels  ook niet letterlijk bedoeld zijn. Wat wel letterlijk moet worden opgevat zijn de rampen en de plagen die zijn gekoppeld aan de bazuinen en de schalen. De schalen van Gods gramschap (woede) worden als het ware uitgegoten op aarde in de vorm van de beschreven oordeelsgebeurtenissen. Evenzo zijn de zeven bazuinen niet zichtbaar en hoorbaar op aarde. Het is symbolische taal om aan te geven dat God steeds weer het sein geeft voor de overeenkomstige plagen.  

Conclusie: de bazuin die hoorbaar zal klinken bij de wederkomst, zal daadwerkelijk de laatste bazuin zijn. 

 

Reactie plaatsen

Reacties

drs. A. ten Napel
9 maanden geleden

Ik heb uw boek gelezen, het ligt nu op mijn bureau. Ik geloof dat de laatste bazuin reeds heeft geklonken daar het boek Openbaring een profetie geeft over de Joodse oorlog. Bij Boekscout is van mijn hand een boekje uitgegeven: Opname of laatste oordeel. Wilt u dieper graven een boek het duizendjarig rijk. Ik ga uit zoals Gentry van het onstaan van het boek Openbaring voor 70 AD

Raymond
9 maanden geleden

Ik denk, nee weet zeker dat er wel meer niet klopt met de opname theorie. Waarom word er niets door de profeten hierover vermeld? Dit terwijl God specifiek zegt dat Hij ALLES wat gaat gebeuren door de profeten voorzegt hebt. Of waar in het begin staat de opname als Hij Zelf ; het einde beschrijft vanuit het begin? Ja, 1Thess:4 beschrijft wat er gebeurd als Hij terugkomt, maar spreekt hij over een opname of een tegemoetkoming voor dat moment? Als laatste; niemand haalt ooit Marc. 13 aan met reden want; waar staat in Marcus 13 iets over de opname?? sterker nog, bij alle problemen die gaan komen is de opdracht van (Jezus) Yeshua volharding! volharding tot het eind. Wie het overleeft tot vers 14 zal de gruwel der verwoesting zien uit Daniel. Heeft iemand dat wel eens gelezen? blijkbaar niet want daar staat dat de gruwel pas in de 2de helft komt. Yeshua vraagt Zich af bij Zijn terugkomst of Hij nog geloof zal vinden. Wel als iedereen weggevlogen is dan hoeft Hij dat helemaal niet te vragen. Ik ben bang dat veel, HEEL veel teleurgesteld zal zijn als ze ontdekken dat ze WEL alle verdrukkingen mee zullen maken. En geloof mij niet maar ik hoop wel Gods Woord bijvoorbeeld de volgende waarschuwing uit 2 thess 2.2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.

3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; Eerst komt er een zeer grote afval, en dat is heel vreemd als iedereen zijn airmiles inwisselt. shalom Raymond