Lezer, begrijp dit goed!

Gepubliceerd op 23 september 2023 om 14:45

“Nero was de Antichrist. Jezus’ voorspellingen in Mattheüs 24 over de grote verdrukking zijn al lang geleden uitgekomen. Evenzo de gebeurtenissen die in Openbaring worden beschreven. Deze profetieën zijn vervuld in de eerste eeuw. Om precies te zijn in het jaar 70 AD, het jaar waarop de tempeldienst definitief werd beëindigd.  Jezus' komst op de wolken heeft toen al plaatsgevonden. Dat wil zeggen niet fysiek, maar als metafoor om daarmee zijn rehabilitatie uit te drukken. Sindsdien is satan gebonden en leven we in de tijd van het Millennium, het duizendjarig rijk.” Ziedaar de visie van het zogenoemde preterisme in een notendop.

Een visie die steeds meer aanhang lijkt te krijgen in charismatische en evangelische kring. Daarover hebben we al eerder geschreven in dit blog. Echter, Mattheüs 24 gaat niet over het verleden, maar over de eindtijd die nog moet komen, de laatste jaarweek. De grote verdrukking (Mattheüs 24:21 en Openbaring 13) zal wereldwijd zijn. Dit kan niet gezegd worden van de verovering van Judea en Jeruzalem door de Romeinen (Vespasianus en Titus) in de 1e eeuw. Dat was weliswaar een afschuwelijk drama, maar niettemin een lokale gebeurtenis. Dit ene argument alleen al maakt duidelijk dat de preteristische visie niet juist kan zijn. Voor meer argumenten verwijs ik naar twee vorig blogs: "Gaan wij de grote verdrukking meemaken (1)" en "Een levensgevaarlijke eindtijdvisie".

Recent kwam ik nóg een interessante argumentatie tegen in een boek van Travis Snow (The Seventy Weeks Jubilee). Hij vergelijkt Mattheüs 24 met het uitgebreide verslag van de belegering van Jeruzalem (70 AD) door de joodse historicus Flavius Josephus, dat door wetenschappers als een betrouwbare weergave van de feiten wordt beschouwd. In Mattheüs raadt de Heer zijn volgelingen aan om onmiddellijk stad en land te ontvluchten zodra zij de “verwoestende gruwel” op de heilige plaats (de tempel) zien staan. De “verwoestende gruwel” is een uitdrukking die verwijst naar een afgodsbeeld dat door de Antichrist in de tempel wordt neergezet volgens de profetie van Daniël (9:27). Hij zal bovendien ook zelf de tempel zal binnengaan en zich als God zal voordoen (2 Thessalonicenzen 2:4). Het afgodsbeeld is zonder twijfel een beeld van hem zelf. Zodra dat plaatsvindt, moeten ze de stad uitvluchten om een veilig heenkomen te zoeken. Vluchten is dan nog steeds mogelijk. Er is op dat moment nog geen sprake van een hermetische afsluiting van de stad. Lezer, begrijp dit goed! wordt erbij gezegd (24:15).  

Hoe anders was de situatie in het jaar 70. Titus besefte dat hij de stad alleen op de knieën zou kunnen krijgen door middel van uithongering. Daarom legde hij een belegeringswal aan rondom Jeruzalem van drie tot vijf meter hoog , waarvan het traject door Josephus gedetailleerd wordt beschreven. Vandaar dat dit op een topografische kaart kan worden weergegeven. Het resultaat wordt door Josephus als volgt beschreven: “Dus alle hoop om te ontsnappen was nu afgesneden voor de Joden, samen met hun vrijheid om hun stad te verlaten. De hongersnood verspreidde zich verder en verslond hele huishoudens en families. De bovenverdiepingen zaten vol met vrouwen en kinderen die stierven door de honger, en de straten van de stad lagen bezaaid met de lichamen van ouderen.”

Het is duidelijk dat deze maandenlange hermetische omsingeling op geen enkele manier overeenkomt met de beschrijving in Mattheüs 24. De toespraak op de Olijfberg over de eindtijd gaat dan ook helemaal niet over de verovering van Jeruzalem in het jaar 70!

Heeft de Heer daar dan niets over gezegd? Zeker wel. Er zou een wal rondom de stad worden opgeworpen zodat de stad zou worden omsingeld en in het nauw gebracht en uiteindelijk verwoest (Lukas 19:43). Van de tempelgebouwen zou geen steen op de andere worden gelaten (Lukas 21:6). Zodra zijn volgelingen zouden zien dat de stad door legertroepen omsingeld ging worden, moesten zij de stad verlaten (Lukas 21:20,21). Hoewel in zeker opzicht vergelijkbaar, is dit toch heel iets anders dan in Mattheüs 24. Vandaar dat vrijwel alle christenen Jeruzalem hebben verlaten toen dat nog mogelijk was, en naar andere plaatsen en landen zijn getrokken. De apostel Johannes bijvoorbeeld ging in Efeze wonen en nam volgens de traditie Maria, de moeder van Jezus, met zich mee. 

Met andere woorden, Lukas citeert de profetische uitspraken van de Heer over de verovering van Jeruzalem in het jaar 70. Mattheüs 24 gaat over een nog toekomstige situatie tijdens de laatste jaarweek.  

Referenties:

1. Travis Snow, The Seventy Weeks Jubilee, Shilo Media, 2021   

2. Josephus, De oorlogen van de Joden, 722–724; 5.12.491–526.

3. G.J. Goldberg, Chronology of the War According to Josephus Part 7: The Siege and Destruction of Jerusalem, March 70 - September 70, Online 

Beeld: Weapons and Warfare, online

Reactie plaatsen

Reacties

Raymond
8 maanden geleden

Leuk stukje, vooral de beginzin " lezer .."
Hoewel ik met de strekking eens ben, vraag ik mij af in hoeverre Yeshua's woorden hier begrepen worden? Idd moet dit nog komen maar beseft een ieder dan wat er staat?
9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. 10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. 12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. 13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen. 15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) => geld niet voor IEDEREEN dat wij allen zijn afgeweken en iemands traditie en overlevering doet ipv het Woord van God? Is er iemand uitgezonderd van Rom.3; 11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe. Wie gelooft er bijv. vers 9 en 10; verdrukking ,dood, haat? als het merendeel nog steeds denkt dat die wordt weggehaald/wegvliegt? voor wie geld vers 11 en 12; verleiding en vermeerdering van ongerechtigheid ? waardoor de liefde verdwijnt? (Gods Wet en geboden) waren die niet al weg? vers 13,14 alleen die het redt tot het einde zal gered worden? en dan vers 15 de basis va dit art.: Hier gaat het nl om in Matth. 24 Er wordt door Yeshua aandacht voor deze vers uit Daniel gevraagd! ten 1ste is er nu een Bijbelse heilige plaats? Kan die anders worden gemaakt dan door het bloed van een rode vaars? was offeren niet afgeschaft?? en zo kan ik wel doorgaan. Dwalen wij allemaal nog als schapen of zijn wij al vol van ZIJN kennis? Gelukkig worden mensen langzaam wakker. Op een dag zal Zijn waarheid ons werkelijk vrij hebben gemaakt. Vandaag is het bijvoorb. Yom Kippurim. De een 'viert' het vandaag, de ander op een andere dag, weer een ander helemaal niet. e een doet het zo, de ander weer anders. Maar op een dag ZAL JHWH weer met de mens zijn verzoend dan zijn Zijn feesten allemaal vervult. En dan bedoel ik Zijn feesten uit Lev.23 , de Bijbels feesten van Hem, niet de heidense mens verzonnen feestjes zoals oa kerst/pasen.

Willem Koeman
5 maanden geleden

Waarom zou de Here een grote verdrukking over de wereld laten komen? Jezus heeft Zijn bloed gegeven voor zondaars..Het nieuwe verbond is toch een eeuwig verbod.

Raymond
4 dagen geleden

Beste Willem, Omdat JHWH Zijn schepping tot haar recht en doel wilt laten komen. De huidige wereld staat onder een vloek en dood, Hij is de God van zegen en leven. Adam in het paradijs is het herstelpunt waar we naar teruggaan, daar werkte Zijn schepping volledig in samenwerking.
Alle verbonden zijn eeuwig zo ook het 6de verbond bekend als het zogenaamde nieuwe. Maar er komt er nog 1 aan dan pas is Zijn werk echt helemaal volbracht. Vergeving en verzoening was een stap naar het totale herstel van alle dingen. Zijn bloed is het ultieme offer ipv alle dieren wat voor die tijd nodig was, voor een ieder die in het reine wilde komen met JHWH. De belofte wat tot uiting kwam bij het 3de verbond (met Abraham). Het nieuwe daaraan is dat Hij opstond en zo Zijn offer en vergeving voor die gelooft voor eeuwig is. Shalom Raymond