Ireneüs was geen pretribber!

Gepubliceerd op 1 juli 2021 om 17:30

In het blad van het Zoeklicht van juni 2021 (pagina 8) schrijft br. Theo Niemeijer het volgende in de vragenrubriek (citaat): Het is bekend dat Ireneüs ook over de opname van de gemeente geschreven heeft: “en daarom, wanneer plotseling de kerk wordt opgenomen, zal er, zo staat geschreven, een verdrukking zijn zoals er nooit is geweest…”(Adv. Haer, V 29,1). De leer van de opname van de Gemeente was dus in het begin van de kerk ook al bekend en een heerlijke verwachting voor de gemeente van toen (einde citaat). Hier wordt gesuggereerd dat de bekende kerkleider Ireneüs (140-202 AD) geloofde in een opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking. Helaas is het citaat onvolledig en daardoor misleidend. Want wat zei Ireneüs werkelijk?

“En daarom, wanneer uiteindelijk de kerk plotseling hiervan zal worden weggenomen, wordt er gezegd: Er zal verdrukking zijn zoals er niet is geweest sinds het begin, en ook niet zal zijn. Want dit is de laatste beproeving van de rechtvaardigen, waarin, wanneer zij overwinnen, zij worden gekroond met onvergankelijkheid.”

Ireneüs zegt hier duidelijk dat de Gemeente dóór de grote verdrukking (de vervolging van de gelovigen door de antichrist) heen zal moeten gaan.  Op een andere plaats schrijft hij woorden van dezelfde strekking (Adv. Haer, V 35,1). Dat staat haaks op de formulering in het Zoeklicht. Bovendien hebben ook andere kerkvaders uit de eerste drie eeuwen dezelfde opvatting uitgedragen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de brief van de herder van Hermas (140-150 AD), uit het breed gedragen geschrift  de Didachè (50-120 AD), uit de geschriften van  Justinus de Martelaar (ca 165 AD), Hippolytus (170-235 AD) en Tertullianus (145-220 AD).

Er is in de vroege kerk geen enkel spoor te vinden van de visie dat er een geheime opname zal zijn vóór de grote verdrukking. Deze opvatting is pas bekend geworden in de 19e eeuw (door de Britse theoloog John Nelson Darby) en wordt meestal aangeduid als het pre-tribulationisme.

Ireneüs zag inderdaad uit naar de opname, maar dat was voor hem de glorieuze komst van de Heer Jezus op de wolken,  zichtbaar voor alle mensen, waarbij de ware gelovigen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht.

Ireneüs was dus absoluut geen pretribber! En dat geldt net zo goed voor de andere kerkvaders uit de eerste eeuwen, die geloofden in een letterlijk duizendjarig rijk.

Reactie plaatsen

Reacties

M.van der wulp
een jaar geleden

Ik luister veel naar amerikanen, theologisch goed geschoold, zoals Andy Woods, Pastor Billy Crone, pastor JD Farag, Olivier Melnick, Jan Markell, en nog een aantal, die zeggen dat Darby dit helemaal niet verzonnen heeft, de pre-trib, het staat gewoon in de bijbel. God's kinderen zij niet bestemd voor de toorn van God. En Darby, dat verhaal klopt ook niet, is een niet kloppend verhaal, afgelopen week nig gehoord van Billy Crone. Jammer dit niet ziet.
Fijne zondag verder

Theo Algra
een jaar geleden

Beste M vd WulpBedankt voor uw reactie. U luistert veel naar een aantal geschoolde Amerikaanse bijbeluitleggers. Respect. Maar er zijn net zo goed Amerikaanse geschoolde bijbeluitleggers die op gefundeerde en degelijke manier duidelijk kunnen maken dat de Opname niet vóór het eerste zegel van Openbaring zal plaatsvinden (zoals Darby’s meende), maar na het zesde zegel. Wel voor het zevende zegel. Dit is een belangrijk punt. De toorn van God begint nog niet met het eerste zegel. De toorn begint zodra de boekrol opengaat (Op 6:17). De boekrol staat voor de dag des Heren = de dag der wrake = Gods gramschap en toorn. Die tijd van toorn zal de Gemeente niet mee hoeven te maken. Maar tijdens de tijd van de zegels zal er wel een immense vervolging van christenen plaatsvinden door de Antichrist. Vervolging komt van satan. Dat is dus nog niet Gods toorn, maar satans ultieme poging om Gods koninkrijk te blokkeren. De Heer heeft nooit gezegd dat de Gemeente vervolging bespaard zal blijven. Integendeel. Maar als de toorn van God (= de bazuinen en de schalen) losbreekt, dan is de Gemeente al opgenomen in het Vaderhuis. Voor verdere uitleg zie mijn boek “Eindtijd in zicht” en/of het artikel op de website getitled “Opname: voor of na de grote verdrukking?”

De leer van de Opname na de vervolging door de Antichrist was de opvatting van de vroege kerk. Pas in de 19e eeuw kwam Darby met zijn opvatting dat de Gemeente voor de laatste jaarweek zou worden opgenomen en zo de vervolging onder Antichrist zal ontlopen. Wie de Bijbel onbevooroordeeld bestudeert zal moeten erkennen dat er geen tekst te vinden is die dit onderbouwt. Ik heb trouwens wel respect voor Darby. Hij zette de profetie weer op de kaart en wees op de rol van Israel in de eindtijd. Dat was op zichzelf helemaal juist. Er zijn pretribbers die beweren dat Darby niet de eerste was die dit leerde. Dat is misschien zo, maar hij was wel degene die deze leer voor het eerst wereldwijd verbreidde.Gods zegenTheo