Waarom Orlando Bottenbley gelijk heeft

Gepubliceerd op 16 juli 2020 om 22:06

Opinie-artikel in het Friesch Dagblad op maandag 13 juli 2020: Voorganger Orlando Bottenbley presenteert op internet een serie over de eindtijd. Het leidt tot kritiek en bijval. Theo Algra uit Luxwoude ziet aanwijzingen dat Bottenbley gelijk heeft.

De coronacrisis viel ons allemaal rauw op het dak. We hadden niet verwacht zoiets mee te maken in ons leven, hoewel er wel voor is gewaarschuwd. Onder anderen de vermaarde astrofysicus Sir Martin Rees, hoogleraar van Cambridge University, waarschuwde in 2018 dat de wereld ook in onze tijd nog getroffen kan worden door een zich snel verspreidend virus met ernstige gevolgen.

Voor wie gelooft in de Bijbel, met name de profetische gedeelten die te maken hebben met de wederkomst, zou een wereldwijde epidemie ook niet als een verrassing hoeven te komen. Jezus sprak er met zijn leerlingen over dat we rekening moeten houden met pandemieën. Hij vergeleek zulke gebeurtenissen met de geboorteweeën van een zwangere vrouw, die steeds heftiger en frequenter worden. Totdat op een gegeven moment de persweeën zich aandienen en de geboorte op gang komt.

Betekent dit dat wij de geboorte van Gods koninkrijk binnenkort kunnen verwachten? Orlando Bottenbley is daarvan overtuigd en heeft zich daarover kort geleden in de media opnieuw uitgesproken (onder andere in een interview in het Friesch Dagblad , op 29 mei). Maar heeft hij gelijk? Kun je wel zeggen dat de Heer binnen een jaar of vijftien terug zal komen?

Twee aanwijzingen

Hoewel ik me niet vast wil pinnen aan een concrete periode, ben ik van mening dat Bottenbley zeer serieus genomen moet worden. Want er bestaan sterke aanwijzingen dat we de wederkomst binnen één of twee generaties kunnen verwachten.

Wat zijn dan de aanwijzingen? Ik noem er hier een tweetal. De eerste is de oprichting van de staat Israël. Want uit de Bijbel volgt dat de regio Palestina in de eindtijd bewoond zal zijn door het Joodse volk met Jeruzalem als hoofdstad en dat de sabbat er zal worden gerespecteerd en nageleefd. Dit is na te lezen in Matteüs 24:15-20. En inderdaad, na bijna 2000 jaar van Joodse afwezigheid werd de staat Israël opgericht op 14 mei 1948. Waarna de verovering van Jeruzalem volgde in 1967. Bovendien werd het Hebreeuws als taal gerevitaliseerd en is de sabbat weer een normaal onderdeel van het maatschappelijk leven in Israël.

De Bijbel vermeldt in diverse profetieën dat het Joodse volk, na aanvankelijke verspreiding over vrijwel de hele wereld, in de eindtijd terug zal keren (onder andere Ezechiël 36:19,24,28,35). De Joden hebben als volk bijna twintig eeuwen lang overal gewoond behalve in hun eigen land. Maar in de twintigste eeuw is hun terugkeer op gang gekomen en momenteel woont ongeveer de helft van alle Joden, bijna zeven miljoen, in het land Israël.

De tweede aanwijzing is gebaseerd op Matteüs 24:14. Jezus zei dat het einde komt zodra het evangelie aan alle volken is verkondigd. Een voorwaarde is dat de boodschap van het evangelie in alle gesproken talen beschikbaar moet zijn. Volgens Wycliffe Bijbelvertalers zijn er momenteel al bijbels of Bijbelgedeelten in 3384 talen, waardoor 6,9 miljard mensen de beschikking hebben over een (deel van de) Bijbel in hun eigen taal. Voor de overige 250 miljoen is Bijbelvertaalwerk aan de gang of moet nog worden opgestart. Door het gebruik van computers en software is het vertaalwerk de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Wycliffe streeft ernaar dat in 2025 in elke relevante taal op zijn minst een Bijbelvertaalproject zal zijn opgestart.

400.000 zendelingen

Op dit moment heeft al meer dan 50 procent van de wereldbevolking een smartphone en daarmee toegang tot een digitale versie van Bijbel. Bijbelgedeelten, audio-bestanden via internet, radioprogramma’s en het Jesus Film Project zijn momenteel beschikbaar voor 95 procent van de wereldbevolking. De organisatie Trans World Radio (TWR) alleen al zendt uit in 230 talen in 190 landen. En dan zijn er wereldwijd nog altijd 400.000 zendelingen en missie-werkers actief, van wie 100.000 in gebieden waar weinig of geen christenen zijn. Door de sterke groei van het christendom in de niet-westerse wereld, zullen daar het komende decennium zelfs enkele honderdduizenden nieuwe zendingswerkers bijkomen zo is de verwachting.

Met andere woorden, nooit eerder in de geschiedenis zijn er zoveel mogelijkheden geweest en was er zoveel capaciteit beschikbaar om het evangelie te verkondigen. Misschien dat er verschillend wordt gedacht over de criteria waarmee bepaald kan worden of een bevolkingsgroep is bereikt. Maar een feit is dat nooit eerder de voltooiing van de grote opdracht (Matteüs 28:20) zo dichtbij is geweest.

 

Frd 01 008 20200713

Reactie plaatsen

Reacties

Anne Salomons
4 jaar geleden

Oprichting staat Israël in 1948? Dat heeft niets met de profetieën uit het oude testament te maken, deze zijn allemaal al vervuld, met de verwoesting van Jeruzalem en de tempel 70 NC. In Lucas 21: 22 zei Jezus, "dit zijn de dagen dat alles wat geschreven is in vervulling gaat", er is dus niets meer wat tot vervulling moet komen, bevestigd door de Hebreeën brief, "voorheen sprak God door de wet en de profeten, maar in de laatste dagen (van het oude verdorven verbondsbolwerk) door de Zoon". God spreekt niet meer door de profeten, alleen nog maar door Zijn Zoon Jezus, al 2000 jaar lang. Daarmee vervalt ook de andere aanwijzing, want Matt 24 gaat in zijn geheel over de uitvoering van het oordeel, de verwoesting van Jeruzalem en de tempel en is vers 14 ook vervuld bevestigd door Paulus, zie Rom 1:8; Rom 16:25-26; Kol 1:5-6; Kol 1:23. De Bijbel zegt dat alle volken van de toenmalige wereld het evangelie hebben gehoord voor het jaar 70 na Christus. We leven niet in de eindtijd, het einde der tijden was bestemd voor de toehoorders (1 Petrus 1:20), de generatie die toen leefde (Matt 23:36 en 24:34) en gaat over het einde van het oude verdorven verbondsbolwerk die 70 NC tot een einde kwam en definitief vervangen werd door het nieuwe verbond ...helaas, iets anders kan ik er niet van maken...Voor meer informatie mag ik u verwijzen naar de website www.matteus24.nl

Theo Algra
4 jaar geleden

Beste Anne
Ik wil je uitnodigen om mijn boek te lezen ('Eindtijd in zicht'). Met name hoofdstuk 3 over Mattheus 24 en hoofdstuk 12 waarin ik inga op de bezwaren die tegen het preterisme zijn in te brengen.