Tien redenen waarom het moderne Israël de vervulling is van de Bijbelse eindtijdprofetie

Gepubliceerd op 1 mei 2023 om 16:23

De terugkeer van de Joden naar hun thuisland en de oprichting van de staat Israël in 1948 kan beschouwd worden als de belangrijkste en meest dramatische vervulling van de eindtijdprofetieën in de afgelopen 2000 jaar. Al in de tijd van het Nieuwe Testament woonden er meer Joden in de diaspora dan in het land zelf. Maar nadat de Romeinen Jeruzalem in het jaar 70 AD innamen en de tempel met de grond gelijk maakten, bleef er nog maar heel weinig over van de Joodse aanwezigheid in het land. En nu, vandaag de dag, zijn ze weer thuis. In één dag, op 14 mei 1948, werd Israël een natie.        

“Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft ooit zoiets gezien? Kan een land in één dag worden gebaard, kan een volk in één keer worden geboren? Maar Sion baart haar kinderen terwijl de weeën net begonnen zijn.” (Jesaja 66:8). De bekende schrijver Mark Twain bracht in 1867 een bezoek aan Palestina en hij beschrijft het met bewoordingen zoals “een verlaten land, verstoken van begroeiing en van menselijke bevolking... een desolaat land... volledig overgegeven aan onkruid ... we hebben nooit een mens gezien op de route.... bijna nergens een boom of struik.” Maar de Heer had beloofd dat Hij zijn volk zou laten terugkeren.

Jeremia 16:14,15 De dag zal komen –spreekt de HEER – dat er niet meer wordt gezegd: “Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit Egypte heeft bevrijd,” maar: “Zo waar de HEER leeft, die het volk van Israël uit het land van het Noorden heeft bevrijd en uit de andere landen waarheen Hij het verdreven had.” Ik zal hen terugbrengen naar hun land, dat Ik hun voorouders gegeven heb.

Amos 9:14  Ik zal het lot van mijn volk Israël ten goede keren. Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen, ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, ze zullen tuinen aanleggen en de vruchten ervan eten.

In 1850 lag het aantal Joodse inwoners rond de 15.000. In het begin van de 20e eeuw was dit gestegen tot ongeveer 60.000. Rond 1920 waren het er 75.000 en in 1948 woonden er zo’n 600.000 Joden in het land. Dat was een enorme toename, vooral veroorzaakt door de Shoa. Maar achteraf gezien was dit nog maar het begin. Alleen al het aantal Russische Joden dat sinds 1990 Aliyah maakte is groter dan 1 miljoen. Het verbazingwekkende resultaat is dat er momenteel meer dan zes miljoen Joden in Israël woonachtig zijn.

In 1967 brak de zesdaagse oorlog uit en werd Jeruzalem, inclusief de oude stad, opnieuw de hoofdstad van het land. Precies zoals God had gezegd: “Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.” (Zacharia 12:6 NBG)

Een ander profetisch teken van de tijd is het feit dat in 1951 de sabbat bij wet weer tot nationale rustdag werd verklaard (Mattheüs 24:15-20). Daarvóór was dat anders. Tijdens het Ottomaanse rijk was vrijdag de rustdag en tijdens het Britse Mandaat de zondag. Trouwens ook de Bijbelse feestdagen zoals Pesach, Yom Kippur en het Loofhuttenfeest worden geëerbiedigd. Uit Mattheüs 24 blijkt bovendien dat er in de eindtijd weer een tempel zal staan op de tempelberg en dat de Antichrist de offerdienst op een bepaald moment zal verbieden en eisen dat niet God maar hijzelf zal worden aanbeden. De Heer waarschuwt om daar goed op te letten, en om meteen te vluchten zodra dit gebeurt. En Hij zei daarbij om te bidden dat dit niet op een sabbat hoeft te gebeuren.

Mattheüs 24:15,16,20 Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; … Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat.

Wat de tempel betreft, Israël heeft in 1967 de autoriteit over de tempelberg overgelaten aan de Islamitische organisatie Waqf. Een daadwerkelijke herbouw lijkt daarom ver weg. Toch is er een sterke beweging onder Orthodoxe joden gaande om de tempel te herbouwen. De meeste voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels getroffen. Vroeg of laat, het is zeker dat dit zal gaan gebeuren.

Op 19 mei 1948 werd de Hebreeuwse taal de officiële taal van Israël. Er is in de geschiedenis geen ander volk bekend dat geen thuisland meer bezat en toch zijn taal veel langer dan één generatie in stand heeft gehouden. Velen zien de revitalisering van het Hebreeuws als de vervulling van de profetie van Zefanja 3:9 (WV):  “Maar dan geef Ik mijn volk andere lippen, reine lippen, om de naam van de HEER aan te roepen en Hem te dienen, zij aan zij.” Onder andere de King James vertaling vertaalt hier niet reine lippen maar pure language.  

Een ander aspect dat we zeker niet moeten vergeten ligt op het militaire vlak. Zacharia profeteerde het herstel van Israël als militaire mogendheid met een leger even machtig als David (Zacharia 9:13; 10:3-7; 12:6-9; vergelijk Micha 4:11-13). God zal  de IDF, het Israëlische  leger, zelfs bijstaan als het strijd zal moeten leveren met de troepen van de Antichrist (Zacharia 12:6-9).

Niet alleen militair, maar ook op economisch en technologisch vlak steekt Israël met kop en schouders uit boven de landen van het Midden Oosten. De uitspraak “de woestijn zal bloeien als een roos” is letterlijk in vervulling gegaan (Jesaja 35:1). Het land bezit inmiddels een groot areaal aan hooggekwalificeerde en vruchtbare land- en tuinbouwgebieden.   

Dan kom ik op de tiende reden waarom het moderne Israël de vervulling is van de Bijbelse profetie. Dat is de hardnekkige vijandschap die er bestaat tegen volk en staat. Oftewel het antisemitisme en het antizionisme. Hoe is het mogelijk dat het Joodse volk in al die eeuwen zo gruwelijk is vervolgd? Hoe kan het zo zijn dat zelfs na de Shoa het grootste deel van de wereld nog steeds niets moet hebben van een eigen tehuis voor het Joodse volk? Dat de messen geslepen worden om de Joden de zee in te drijven zoals Iran herhaaldelijk heeft aangekondigd? Daar is maar één antwoord op. Satan probeert te voorkomen dat Gods plan met Israël werkelijkheid wordt. Zodat de Yeshua (Jezus) niet terug kan keren als de koning en Messias van Israël en het messiaanse vrederijk wordt gevestigd. Maar Satans pogingen zullen op niets uitlopen, weten we uit Openbaring 12:15,16.

De vijgenboom.

Mattheüs 24:32,33 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij.

De vijgenboom wordt in de Bijbel als een beeld gebruikt voor het volk Israël. Het uitbotten van de vijgenboom is te zien aan het feit dat Israël weer op de kaart staat en dat miljoenen Joden zijn teruggekeerd naar het ‘land van de vaderen’. Anders gezegd, wij, in onze tijd, maken dit mee! Wij zien de vijgenboom uitlopen!

Reactie plaatsen

Reacties

Raymond
een jaar geleden

Het is idd een groot onderdeel van Zijn plan om Israel weer te herstellen. En hoewel wat Hij in 1948 heeft gedaan met de herintreding van een stukje land genaamd Israel, dit is maar een fractie van zowel land als het volk. Er zullen ook gerust een aantal andere stammen vertegenwoordigd zijn maar is het merendeel wat nu bestaat uit de stam Judah nu de vertegenwoordiging van alle 12 stammen? Als God herstel geeft over Israel zou Hij dan Judah bedoelen of echt alle 12 stammen? net voor vers 14 zegt Hij; 11 Dat gij tot hen zult zeggen: Omdat uw vaders Mij verlaten hebben, spreekt de HEERE, en hebben andere goden nagewandeld, en die gediend, en zich voor die nedergebogen; maar Mij verlaten, en Mijn wet niet gehouden hebben;

12 En gijlieden erger gedaan hebt dan uw vaderen; want ziet, gijlieden wandelt, een iegelijk naar het goeddunken van zijn boos hart, om naar Mij niet te horen.

13 Daarom zal Ik ulieden uit dit land werpen, in een land, dat gij niet gekend hebt, gij noch uw vaders; en aldaar zult gij andere goden dienen, dag en nacht, omdat Ik u geen genade zal geven. Heel Israel is het land uit gegooid vanwege hun ongehoorzaamheid, is dat nu veranderd? Ik zie uit wanneer er met Pascha in plaats van dat er verwezen wordt naar de 1ste exodus, dan verwezen wordt naar de 2de exodus. de 1ste uit Egypte straks uit heel de wereld (Bijbels Egypte) Ook Amos 9 waar hier naar verwezen wordt , spreekt deze van heel Israel of alleen van de stam Judah?? Trouwens, Israel is erg mooi en wordt steeds mooier maar is dat nu het voorbeeld voor de volken? is dat nu de vrede waarover JHWH spreekt? dat men niet meer verjaagt wordt en of veilig zijn? Ik zie uit naar de totale vervulling dat het huidige land vergroot wordt tot ver buiten de huidige grenzen, dat alle 12 stammen veilig en waardig zijn om er te wonen, dat het land weer bekend zal staan vloeiende van melk en honing. ja het begin is er maar wat er nu is is maar een zeer zwak aftreksel van wat Hij straks nog gaat doen!