Het teken van het Beest, 666, en Nero

Gepubliceerd op 8 juni 2023 om 10:59

Openbaring 13:18 zegt dat degene die "verstand heeft" het "getal van het beest" moet berekenen. Dit getal wordt vervolgens verder geïdentificeerd als het "getal van een mens", in het bijzonder 666. Preteristen hebben Openbaring 13:18 vaak geïnterpreteerd als een verwijzing naar Nero, maar bedoelt Johannes dit ook wanneer hij zegt dat het merkteken van het beest het getal 666 is?

Dit blog is geschreven door Peter GoemanProfessor of Old Testament and Biblical Languages at Shepherds Theological Seminary in Cary, NC, met toestemming overgenomen en vertaald, eerder verschenen op petergoeman.com

 

Openbaring 13:8  Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is 666.

Symboliek en het merkteken van het beest

Niet iedereen beschouwt 666 als een verwijzing naar Nero. Nogal wat gerenommeerde geleerden vatten het merkteken van het beest symbolisch op. Beale betoogt bijvoorbeeld in zijn commentaar dat het merkteken van het beest 666 is, omdat het getal zes een symbool is voor onvolmaaktheid. Dus wanneer zes driemaal wordt gebruikt in het merkteken van het beest, drukt dit volledige of volkomen onvolmaaktheid uit.

Hoewel deze visie mogelijk is, is het onwaarschijnlijk. Het gebod van Johannes om het getal van het beest te "berekenen" (ψηφισάτω) is een term die werd gebruikt voor numerieke berekeningen. De term is afgeleid van ψῆφος, wat kiezelsteen betekent. Het gebruik van kiezelstenen was in de oudheid een veelgebruikte methode bij het maken van optellingen. De uitspraak van Johannes is dus dat het getal van het beest gerelateerd is aan zijn naam (Op 13:17). De berekening zou vermoedelijk leiden tot de identificatie van een specifiek individu.

Gematria en het teken van het beest

Om het merkteken van het beest te kunnen begrijpen hebben veel wetenschappers de oplossing gezocht in gematria. Gematria is de methode waarbij de letters van een naam een numerieke waarde krijgen en die waarden vervolgens worden opgeteld. De naam wordt zo een getal. Dit was een bekende praktijk, hoewel er discussie over bestaat hoe vaak dit in de Schrift voorkomt. Sommige NT-geleerden denken dat de genealogieën in Mattheüs 1 een voorbeeld zijn van gematria, waarbij drie lijsten van 14 generaties elk overeenkomen met de numerieke waarde van Davids naam (14). The Sibylline Oracles, een pseudo-epigrafisch geschrift uit de tweede eeuw, vermeldt een voorbeeld van gematria toegepast op de naam van Jezus (iesous).

Aan stervelingen op aarde; en in hem hoor je vier klinkers, en twee medeklinkers worden tweemaal genoemd; de hele som zal ik noemen: want acht enen, en evenveel tientallen, en nog acht honderden zullen de naam onthullen aan onverzadigbare mensen; zodat je zelf zult begrijpen dat de Christus kind is van de onsterfelijke Allerhoogste God.

Sibylline Oracles, 1:395–400

Berekening van de naam iesous: 

Ι η σ ο υ ς Som
10 8 200 70 400 200 888

Andere geleerden hebben melding gemaakt van graffiti uit Pompeii (verwoest in 79 na Christus) waarop te lezen is: "Ik hou van haar wiens getal 545 is."

Hoewel we hierin voorzichtig moeten zijn, denk ik dat gematria een goede verklaring zou kunnen geven voor het getal 666 als het merkteken van het beest. Het is een bewezen gewoonte uit de cultuur van die tijd, en het lijkt logisch dat Johannes’ gebod om het getal van het beest te berekenen hierop is gebaseerd.

Het teken van het beest en Nero

Er zijn veel geleerden die 666 identificeren met Nero, hetzij rechtstreeks, hetzij indirect. De standaardopvatting is om uit te gaan van de Griekse versie van Nero's naam en titel en deze naar het Hebreeuws (קסר נרון) te translitereren en vervolgens de numerieke waarde te bepalen.

ן ו ר נ ר ס ק Som
50 6 200 50 200 60 100 666

Dit lijkt op het eerste gezicht correct, maar schijn bedriegt. Er zijn minstens vijf argumenten aan te voeren die Nero's identificatie met het merkteken van het beest zeer onwaarschijnlijk maken.

 

  1. Om Nero met 666 te laten matchen moet zijn titel worden toegevoegd

Om het merkteken van het beest te laten matchen met Nero, moet de titel Nero Caesar worden gebruikt. Er zijn veel namen en titels mogelijk als het om Nero gaat, maar dit is de specifieke combinatie die moet worden gebruikt. De toegevoegde flexibiliteit door het gebruik van een titel lijkt een beetje al te handig. Door deze flexibiliteit met titels toe te staan, kunnen zowel Domitianus als Vespasianus eveneens gelijk zijn aan 666. In feite luidt de afgekorte titel van Domitianus die op munten te vinden is als volgt: Α ΚΑΙ ΔΟΜΕΤ ΣΕΒ ΓΕ.

Α Κ Α Ι Δ Ο Μ Ε Τ Σ Ε Β Γ Ε Som
1 20 1 10 4 70 40 5 300 200 5 2 3 5 666

 

  1. Openbaring 13:17-18 specificeert alleen de naam, niet de titel

Dit punt valt samen met het vorige punt. Openbaring 13:17 specificeert de link tussen de naam en het getal. Als titels zouden zijn toegestaan, overstijgt dat de reikwijdte van de tekst en laat het ook teveel flexibiliteit toe. We mogen dus verwachten dat alleen de naam Nero wordt gebruikt. Ter illustratie: als we denken aan de naam van de president van de Verenigde Staten, zeggen we niet: "Zijn naam is president Abraham Lincoln." We zouden zeggen: "Zijn naam is Abraham Lincoln."

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat kerkvader en theoloog Irenaeus (ca. 180 n.Chr.) de eerste was die gematria toepaste om de naam te vinden die aan 666 is gerelateerd. De namen die hij suggereerde bevatten geen titels (Adv. Haer. 5.30.3; Evanthas, Lateinos en Teitan). Evenmin noemde hij Nero als een mogelijkheid.

 

  1. Om Nero met 666 te matchen, is een transliteratie nodig naar het Hebreeuws

De numerieke waarde van Caesar Nero in het Grieks is 1005. Dit wordt expliciet genoemd door de Romeinse historicus Suetonius (ca. 121 AD, 39.2). Openbaring werd geschreven voor een Griekssprekend publiek, en algemeen wordt erkend dat de kennis van het Hebreeuws in deze tijd niet zo gangbaar was (Aramees kwam veel vaker voor). Het is niet zinvol om de gematrische waarden van het Hebreeuws te gebruiken, wanneer je in het Grieks schrijft voor een Griekssprekend publiek.

 

  1. Om Nero met 666 te matchen, is een gebrekkige verkorte spelling vereist

Om de gematria-waarde van Caesar Nero gelijk te maken aan 666, moet de Hebreeuwse transliteratie worden gebruikt (קסר נרון). Dit is echter een foutieve spelling van קסר, dat normaal gespeld wordt als קסיר (met een י in het midden). Dit zou gelijk zijn aan 676 in plaats van 666. Er is slechts één fragment uit een Judese boekrol gevonden in Murabba'at met mogelijk een foutieve spelling. In zijn proefschrift merkt Hitchcock op dat in dat fragment de letters achter de ק ontbreken. Hoewel de beschadigde boekrol geen ruimte heeft voor de volledige spelling ק(סיר), staat het ook niet buiten kijf dat de ontbrekende letters סר zijn. Daarom is er geen duidelijk bewijs van de Hebreeuwse spelling van Caesar als קסר. Tegelijkertijd, zoals Hitchcock opmerkt, is de spelling zoals die in de Talmoed, Mishnah, Tosephta en Tannaitic Midraishim gevonden wordt, volledig (קסיר).

Er moet ook worden opgemerkt dat de o-klinker in Nero (ו in נרון) mogelijk defect is en wegvalt. Het feit dat preteristen aannemen dat Nero met de volledige lettervorm wordt gespeld, lijkt een voorbeeld van selectieve vooringenomenheid te zijn.

 

  1. De vroege kerk zag 666 niet als een verwijzing naar Nero

We hebben al vermeld hoe Irenaeus, die een discipel was van Polycarpus (die een discipel van Johannes was), 666 niet zag als een verwijzing naar Nero. Bovendien bestaat er een tekstuele variant in Openbaring 13:18 waar sommige manuscripten 616 lezen. Irenaeus kende deze variant en noemde het een inferieure lezing, en zei dat het waarschijnlijk te wijten was aan een kopieerfout (Adv. Haer. 5.30.1). Het zou een vrij eenvoudige kopieerfout zijn, waarbij ι voor ξ wordt verward (wat in handgeschreven manuscripten een gemakkelijke vergissing zou zijn). Verder bestaat er ten minste één ander Grieks manuscript met het getal 665. Deze varianten laten zien dat er geen uniforme opvatting bestond over de naam die aan 666 gerelateerd moest worden. Dus ook niet de naam Nero.

Sommige preteristen zien de 616-variant als extra bewijs voor Nero, aangezien de Latijnse vorm van de titel van Nero, vertaald in het Hebreeuws, gelijk is aan 616. Dit levert dezelfde soort problemen op als in de voorgaande punten zijn beschreven. Dit blijkt uit het feit dat andere geleerden de 616-variant hebben geïdentificeerd met de vroegere keizer Caligula. En dit getal kan ook geassocieerd worden met de latere keizer Titus. Naast de logische en methodologische problemen is deze tekstuele variant eenvoudig te verklaren als een kopieerfout.

In zijn commentaar op deze kwestie citeert Beale Salmon:

“Ten eerste, als de eigennaam op zichzelf niet voldoende is, voeg dan een titel toe; ten tweede, als de som in het Grieks niet klopt, probeer dan Hebreeuws of zelfs Latijn; ten derde, wees niet te kieskeurig over de spelling ... We kunnen niet veel afleiden uit het feit dat een sleutel op het slot past als het een slot is waarin bijna elke sleutel kan draaien.”

Salmon, Historical Introduction, 230–231, geciteerd in Beale, 721.

 

Het teken van het Beest en de toekomstige vervulling

Hoewel veel geleerden Nero beschouwen als een vervulling van Openbaring 13:18, zijn er teveel problemen met de methodiek die noodzakelijk is om op Nero uit te komen. Ik denk echter dat gematria mogelijk wel de sleutel is om Openbaring 13:18 te begrijpen. In plaats van een verwijzing naar Nero zou ik zeggen dat het een toekomstige vervulling betreft. Ik denk dat vooral eschatologische passages uit Daniël en 2 Tessalonicenzen 2 aantonen dat het beest uit Openbaring een toekomstige figuur zal zijn. Als het echter over een toekomstig individu gaat, is het op dit moment waarschijnlijk niet mogelijk om hiermee een ​​bepaalde persoon te identificeren.

 

Referenties

Mark Hitchcock, A defense of the Domitianic date of the Book of Revelation, Dissertation, Dallas Theological Seminary, 2005
Beale, G.K., The Book of Revelation, Grand Rapids: Eerdmans , 2013

Reactie plaatsen

Reacties

Raymond
9 maanden geleden

Het is altijd zo interessant dit onderwerp, 666 wie zou het zijn/ hoe bereken je het? is het een chip of een teken? was het Nero of Hitler, of....?
Maar waarom hoor ik nooit iemand om de essentie vragen, wat is er anders dan satan? iedereen weet toch dat dat de tegenstander is? waarom al die verschillende ideeën, van wie o wie zou het zijn? De Bijbel geeft al vanaf de eerste blz's aan dat er twee zaden zijn, de levens boom en die andere. => Zaad van de vrouw en satan, en keer op keer in alle verhalen heb je de 2 zaden tegenover elkaar. Kain en Abel, Gods kinderen tegen wereldse. Met Abraham begint God Zijn zaad in de mens te planten met een belofte dat Abraham de vader zal zijn van vele volkeren die Zijn zaad/ Zijn Woord, Zijn Naam zullen dragen. Aan Gods zaad wordt een teken gekoppeld voor alle geslachten dus zolang er een geslacht in leven is is dat teken voor een ieder die bij Hem hoort.13 Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen ulieden, bij uw geslachten; opdat men wete, dat Ik de HEERE ben, Die u heilige.
Gods kinderen hebben het teken dat ze Zijn Shabbatten doen. Is het dan ook niet het omgekeerde waar? diegene die Zijn SHabbatten niet doen zijn niet Zijn kinderen. Zelfs Yeshua meld dit in het NT: 3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
4 Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; 5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. 6 Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft. De Shabbat, 1 van de 10 geboden, en al in Yeshua's tijd waren veel mensen ongehoorzaam aan Gods Woord waardoor Hij even later zegt in vers:15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is. Hij sprak er toen al van en dat is tot de dag van vandaag niet gestopt. Hoe interessant is het onderwerp van de antichrist wie zou het zijn krijgen we straks een chip. Wel, misschien is het wel zo handig om het teken van God te hebben en de chips gewoon op te eten.
Shalom