Gods tijdschema - van exodus tot eindtijd

Kunnen we weten wanneer de laatste jaarweek zal aanbreken?

In hoofdstuk 11 van het boek Eindtijd in zicht wordt uitgelegd dat er twee shmita-cycli zijn in de 21e eeuw, die in aanmerking komen als laatste jaarweek. Dit kan worden afgeleid uit de profetieën van Daniël. Dit artikel is daar een aanvulling op en laat zien waarom de 70 jaarweken van Daniël passen in een patroon van jubeljaarcycli, dat teruggaat tot de intocht in het land Kanaän onder leiding van Jozua.

Bovendien wordt duidelijk welke van de twee genoemde shmita-cycli vermoedelijk de echte laatste jaarweek zal zijn.

Let op: Dit artikel is beveiligd met een wachtwoord. Het is uitsluitend bedoeld voor de lezers van het boek Eindtijd in zicht. Het gevraagde wachtwoord is het beginjaar van de eerste van de twee bedoelde shmita-cycli (deze worden genoemd in hoofdstuk 11 van het boek).

Lees het artikel

De joodse kalender in de tijd van het Nieuwe Testament

In het joodse godsdienstige leven heeft de kalender van oudsher een prominente plaats. Zoals beschreven in Leviticus 23, was het verplicht om jaarlijks een zevental feesten te vieren op bepaalde vastgestelde data. Dit religieuze feestprogramma begon op de veertiende dag van de eerste maand met Pesach en eindigde op de tweeëntwintigste van de zevende maand met de afsluiting van Sukkoth (het Loofhuttenfeest). Hiervan mocht niet worden afgeweken. De data waren door God zelf vastgesteld. Daarom was het erg belangrijk dat de kalender die Israël hanteerde, correct was. Met andere woorden, wanneer moest men een nieuwe maand laten beginnen? En wat was de eerste maand van het kalenderjaar?

Lees het artikel

De profetische betekenis van de bijbelse feesten

God heeft in het Oude Testament een reeks jaarlijkse feesten ingesteld voor zijn volk (Leviticus 23). Drie feesten worden in het voorjaar gevierd: Pesach (inclusief de week van de ongedesemde broden); de dag van de Eerstelingschoof; en het Wekenfeest (Pinksteren). In het najaar volgen er nog drie: het Bazuinenfeest; de Grote Verzoendag; en tenslotte het Loofhuttenfeest. Dit waren feesten die in de eerste plaats te maken hadden met de seizoenen. Maar er is ook sprake van een profetische betekenis. 

Lees het artikel

De derde tempel

Komt er een derde tempel in Jeruzalem? Uit Mattheüs 24:14 leiden we af dat er inderdaad vlak voor de komst van de Heer weer een tempel aanwezig zou moeten zijn. We zien dat er in Israël de laatste tijd veel inspanningen worden verricht om de herbouw voor te bereiden.

Lees het artikel

De opname: voor of na de grote verdrukking?

De Bijbel belooft dat wij bij de komst van de Heer in een ondeelbaar ogenblik veranderd zullen worden. En dat de doden in Christus zullen opstaan. En dat we allemaal de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En dan altijd bij Hem zullen zijn. Maar de vraag is: wanneer gebeurt dat precies?

Dit artikel laat het verschil zien tussen de PreTrib-visie en de PreWrath-visie en toetst deze aan de Bijbel.

Lees het artikel

De geboortedatum van Jezus Christus, toch op 25 december?

De 25e december, de datum van Kerstmis, wordt sinds mensenheugenis beschouwd als de geboortedag van Jezus Christus. De laatste jaren bestaat er een tendens om deze datum in twijfel te trekken. Het heidense midwinterfeest, dat op dezelfde datum werd gevierd, zou eenvoudigweg door de vroege kerk zijn gekerstend, zo is de opvatting. Bovendien, ’s winters waren er geen schapen in het veld. Het verhaal van Lukas over de herders die de pasgeboren Messias opzoeken, kan dus onmogelijk in december hebben plaatsgevonden. Daarom wordt door sommigen gesuggereerd dat we eerder moeten denken aan de periode van het Loofhuttenfeest, in september/oktober. Anderen pleiten voor de maand Nisan (maart/april) waarin het joodse Pesachfeest wordt gevierd. De vraag is echter of deze moderne zienswijze wel klopt. In dit artikel willen we vanuit de Bijbel laten zien dat 25 december nog altijd de meest plausibele datum is.

Lees het artikel

In welk jaar vond de kruisiging plaats?

Hoewel de Bijbel geen directe vermelding geeft van het jaar waarin de kruisiging plaatsvond, zijn er genoeg aanwijzingen waaruit dit jaar kan worden afgeleid. De meeste uitleggers komen uit op de jaren 30 of 33, op afstand gevolgd door 31. Maar ook andere jaren in dezelfde periode worden voorgesteld. Door gebruik te maken van astronomische gegevens in combinatie met de kenmerken van de joodse kalender is het mogelijk om het juiste jaar te bepalen.

Lees het artikel